Privacyverklaring Praktijk Topfit

Praktijk Topfit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Topfit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type                                persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze        worden verwerkt;

-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens                          gewaarborgd is;

-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn                    verstrekt;

-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Praktijk Topfit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 september 2021

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers  of die van een derde hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Topfit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

o   Aanhef

o   Voor- en achternaam

o   Adresgegevens

o   Telefoonnummer

o   E-mailadres

o   Geslacht

o   Geboortedatum

o   Beroep

o   Sportbelasting

o   Sociale anamnese (relevant voor klacht)

o   Gegevens over gezondheid

o   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op de website van Praktijk Topfit,                    gegevens die u verstrekt tijdens de anamnese en/of een behandeling die relevant zijn voor het proces

o   Gegevens over uw activiteiten op de website van Praktijk Topfit

o   Bankrekeningnummer


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Praktijk Topfit of die van een derde hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Gronden van verwerking

Praktijk Topfit verwerkt uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden

o   Voor uw behandeling

o   Voor het afhandelen van uw betaling

o    U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

o   Verzenden van onze nieuwsbrief

o   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

o   Praktijk Topfit analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en producten       af te stemmen op uw voorkeuren

o   Praktijk Topfit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de            belastingaangifte.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Deze website maakt daarom gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Praktijk Topfit of die van een derde hostingpartij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je voorkeuren ook altijd nog aanpassen via Mijn cookie voorkeuren aanpassen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Praktijk Topfit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk Topfit en/of omdat u deze invult op het contactformulier op de website van Praktijk Topfit verstrekt of bij het online boeken  via de website.


Persoonsgegevens van patiënten/cliënten  worden door Praktijk Topfit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-    Administratieve doeleinden;

-    Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-    Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-    De overeengekomen opdracht;


Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Topfit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

-    Het cliëntendossier gedurende zeven (7) jaar na de laatste behandeling. In geval van behandeling van minderjarigen  wordt het                  cliëntendossier minstens gedurende zeven (7) jaar nadat ze meerderjarig, achttien (18), geworden zijn, bewaard 

-    de financiële administratie voor maximaal zeven (7) jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Praktijk Topfit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-    Administratieve doeleinden;

-    Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-    Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-    De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) Praktijk Topfit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

o   (Bedrijfs)Naam 

o   Adres

o   Woonplaats

o   (zakelijk)Telefoonnummer

o   (zakelijk) E-mailadres

o   KvK-nummer

o   Bankrekeningnummer

o   Website.


Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Topfit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-    Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Praktijk Topfit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-    Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-    Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Topfit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-    Voornaam;

-    Tussenvoegsel;

-    Achternaam;

-    (Zakelijk) Telefoonnummer;

-    (Zakelijk) E-mailadres.


Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Topfit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-    Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-    Het verzorgen van de internetomgeving;

-    Het verzorgen van de (financiële en cliënt) administratie;

-    Het verzorgen van communicatie.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassing/uitschrijving communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, met uitzondering de gegevens voor de nieuwsbrief, aangezien hiervoor geen leeftijd/geboortedatum gevraagd wordt.

Bewaartermijn

Praktijk Topfit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-    Alle personen die namens Praktijk Topfit van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-    De website van Praktijk Topfit maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in              verkeerde handen vallen. 

-    Zowel het boekhoudprogramma als het programma voor het online boeken, maken gebruik voor het opslaan van uw gegevens van          een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Bij het inloggen om bij              uw  gegevens te komen, wordt naast een wachtwoord ook een code gevraagd voor extra beveiliging.

-    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op, via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens


Praktijk Topfit

Halle-Heideweg 10B

7025CL Halle-Heide

isabelgeurds@praktijktopfit.nl

www.praktijktopfit.nl